14.10.2015.
   
Velicina

Konkurs za prijem u Studentski centar

images/stipendije/sc_bor.jpgKonkurs za prijem studenata visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji u ustanove za smeštaj i ishranu studenata za školsku 2009/`10. godinu.

Pravo na smeštaj i ishranu u ustanovi za smeštaj i ishranu studenata imaju državljani Republike Srbiji koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije kojima mesto studiranja nije stalno mesto boravka i čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije.

Pravo na prijem u ustanovu za smeštaj studenata mogu ostvariti studenti strani državljani država u okruženju čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije.

Uslovi prijema

Pravo na prijem u ustanovu za smeštaj studenata imaju kandidati iz stava 1, 2 i 3 tačke Rešenja

koji ispunjavaju sledeće uslove:

- svi studenti visokoškolskih ustanova prvog stepena studija:
 1. osnovne akademske studije;
 2. osnovne strukovne studije
i studije drugog stepena:
 1. diplomske akademske studije - master;
 2. specijalističke strukovne studije;
 3. specijalističke akademske studije;

- studenti prvi put upisani u prvu godinu osnovnih studija prvog stepena osnovnih akademskih studija i osnovnih strukovnih studija na visokoškolskim ustanovama, u Republici Srbiji, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju ("Službini glasnik RS", broj 76/05);

- studenti prvi put upisani u II, III, IV, V i VI godinu i apsolveni na visokoškolskim ustanovama (fakultetima i višim školama) upisani na osnovne studije i na studije na višim školama, a do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, koji u toku trajanja studija nisu izgubili više od jedne godine (za studente druge i treće godine), odnosno dve godine (za studente četvrte, pete i šeste godine i apsolvente) koji će završiti studije po započetom nastavnom planu i programu i uslovima i merilima studija;

- studenti poslediplomskih studija, koji su prvi put upisali zimski semestar odgovarajuće godine studija, čije se školovanje finansira iz Budžeta Republike Srbije, pod uslovom da nisu u radnom odnosu;

- studenti prvi put upisani na drugi stepen studija (diplomskih akademskih studija - master, specijalističkih strukovnih studija, specijalističkih akademskih studija) čije se školovanje finansira iz Budžeta Republike Srbije, pod uslovom da nisu u radnom odnosu.

Pored uslova iz stava 1. ove tačke za prijem studenata koji su rekovalescenti oboljenja koja su privremeno ili trajno narušila zdravstveno stanje, uslov je i lekarsko uverenje o vrsti i stepenu oboljenja ili invaliditeta izdato od nadležne zdravstvene organizacije iz mesta studiranja (nadležna studentska poliklinika).

Studenti sa urođenom ili stečenom intelektualnom ili emocionalnom onesposobljenošću ostvaruju prava na način i pod uslovima iz ove tačke uz uverenje nadležne zdravstvene organizacije iz mesta studiranja (nadležna studentska poliklinika).

Konkursna dokumentacija

Svi kandidati dužni su da, uz prijavu na Konkurs, podnesu sledeća dokumenta:

* uverenje o prosečnoj oceni i godini studija (za studente I godine uspeh iz srednje škole);
* uverenje (podatke) o upisu prve godine studija (prvi put);
* potvrdu visokoškolske ustanove o uspehu u toku studiranja (za studente II, III, IV, V, VI godine i apsolvente);
* potvrdu visokoškolske ustanove o upisu zimskog semestra odgovarajuće godine;
* uverenje o prihodima po članu domaćinstva od 1. januara do 30. juna tekuće godine izdato od strane nadležnog opštinskog organa iz mesta prebivališta kandidata;
* lekarsko uverenje (predaje se prilikom useljenja u dom)

Podnošenje prijave na konkurs i dostavljanje konkursne dokumentacije

Kandidat za prijem u Ustanovu Studentski centar Bor prijavu sa potrebnom konkursnom dokumentacijom podnosi službi smeštaja SC Bor, Kralja Petra I/14.

Rok za prijavu na Konkurs u Boru:

 • za studente I godine, rekonvalescente, i studente ostalih godina koji ispune uslov do septembra od 1.09. do 15.09.2009. godine;
 • za studente svih ostalih godina od 15.09. do 31.10.2009. godine.

Broj raspoloživih mesta je 283.
Nepotpune, neblagovremene i prijave podnete od strane neovlašćenog lica na Konkurs neće biti razmatrane.

Rangiranje kandidata vršiće se na osnovu sledećih kriterijuma:

 1. Uspeh na visokoškolskoj ustanovi (prosečna ocena, broj položenih ispita, godina studija, izgubljena godina).
   Efikasnost studiranja će se bodovati:
  • II godina studija - 3 boda
  • III godina studija - 6 bodova
  • za svaku narednu godinu dodaje se po 2 boda.
 2. Vreme sticanja školskog uslova
  • sticanje uslova do 30.07. - 6 bodova
  • ticanje uslova do 30.09. - 3 boda
  • sticanje uslova do 31.10. - 0 bodova
 3. Za studente prve godine studija boduje se uspeh iz prethodnog školovanja
 4. Prihod po članu domaćinstva studenta

Pod prihodom po članu domaćinstva studenta podrazumeva se prosečni mesečni prihod za period januar - jun tekuće godine.

Prihod po članu domaćinstva vrednuje se i to:

 1. do 50% prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u privredi Republike Srbije za period od 01. januara do 30. juna tekuće godine
  • 2 boda
 2. do 100% prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u privredi Republike Srbije za peiod od 01. januara do 30. juna tekuće godine
  • 1 bod
 3. preko 100% prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u privredi Republike Srbije za period od 01. januara do 30. juna tekuće godine
  • 0 bodova

Studenti koji imaju status raseljenog lica, sa teritorije Kosova i Metohije, a nisu u mogućnosti da pribave uverenje o prihodu po članu domaćinstva, boduju se sa 1 bodom.

Studentima, čije je prebivalište na teritoriji Kosova i Metohije, u delu koji je pod kontrolom UNMIK-a, po osnovu stanovanja dodaju se 2 boda.

Nakon isteka roka za Konkurs utvrdiće se rang lista kandidata za prijem u ustanove za smeštaj studenata.

Ustanova Studentski centar Bor objaviće nacrt rang liste u roku od 48 sati od zaključenja Konkursa, a konačnu rang listu u roku od 15 dana od dana zaključenja Konkursa.

Rangiranje kandidata vršiće se na osnovu kriterijuma i merila za smeštaj studenata u ustanove studentskog standarda, u skladu sa Pravilnikom o smeštaju i ishrani učenika i studenata u ustanove učeničkog i studentskog standarda.

Prijave na Konkurs se mogu preuzimati u sluzbi smestaja SC Bor počevši od 20.08.2009. godine

Radno vreme službe smeštaja SC Bor, gde će se podnositi prijave po Konkursu, je svakog radnog dana od 8 - 16 časova (po potrebi i subotom).

Preporučujemo svim zainteresovanim kandidatima da blagovremeno pripreme svu potrebnu dokumentaciju i istu predaju momentom kompletiranja, a u ostavljenim rokovima, kako bi izbegli nepotrebne gužve koje nastaju poslednjih dana Konkursa.

Takođe, Ustanova Studentski centar Bor preporučuje svim kandidatima da odmah nakon objavljivanja konačnih rang lista izvade lekarska uverenja u Zdravstvenom centru "Bor".

Svim kandidatima koji ostvare pravo na smeštaj omogućiće se useljavanje u periodu:

 • za studente I godine i rekonvalescente I godine od 01.10. - 10.10.2009. godine i
 • za studente i rekonvalescente ostalih godina od 15.11. - 01.12.2009. godine.

Posebno napominjemo da je osnovni uslov za konkurisanje da se radi o studentu čije se školovanje finansira iz Budžeta Republike Srbije te da Ustanova SC Bor ne može snositi odgovornost za odbacivanje prijava onim studentima novoustanovljenih studija (III stepen - doktoranti po novom Zakonu o visokom obrazovanju) ukoliko se istima školovanje ne finansira iz Budžeta Republike Srbije.

Kandidatima koji ostvare pravo na smeštaj, Ustanova SC Bor želi prijatan boravak u svom objektu uz punu međusobnu toleranciju i poštovanje.

Izvor: studentskicentarbor.com

Čitanja: 4380

Komentari (0)

Napišite komentar

smanji | povećaj

busy     
Marketing

mod_dbrss2 AJAX RSS Reader poweredbysimplepie
Imamo 86 gostiju na mreži

ogl